Príručka

Prvky systému teplovodného podlahového vykurovania

Prvky systému teplovodného podlahového vykurovania

Rúrky teplovodného podlahového vykurovania sú obyčajne uložené priamo na tepelnej izolácii prikrytej fóliou proti vlhkosti. Upevňujú sa k tepelnej izolácii prostredníctvom montážnej lišty MAXL Slat 2000 a iných typov príchytiek (klipsy, príchytky, držiaky), ktoré ich pevne zafixujú a následne sa zalejú bezškárovou liatou podlahou. Rúrky musia byť prispôsobené prevádzke pri teplote do 70 °C a prevádzkovému tlaku do 0,3 MPa. Používajú sa plastové rúrky s ochrannou vrstvou proti difúzii, viacvrstvové rúrky s hliníkovou vložkou a medené rúrky. ich priemery predstavujú od 12 do 22 mm.

Dĺžka rúrok musí byť prispôsobená tak, aby boli slučky uložené z jedného kusa, čím sa predíde vytváraniu spojov rúrok, ktoré sú najviac vystavené netesnostiam.

Rozstup medzi rúrkami musí byť od 10 do 30 cm. Rúrky sa ukladajú v slučkách, ktoré môžu mať tvar špirál, špirál s integrovanou nástennou zónou, jednoduchého alebo dvojitého meandra. V praxi sa uplatňujú aj kombinácie týchto systémov prispôsobené individuálnym potrebám.

Tepelná izolácia z penového a tvrdeného polystyrénu alebo minerálnej vlny sa kladie priamo na podlahu za účelom zaistenia náležitého smeru prúdenia tepla. Hrúbka a typ izolácie musia byť prispôsobené so zohľadnením tepelných nárokov objektu a predpokladaného zaťaženia.

Tepelná izolácia musí mať primeranú hustotu a únosnosť, ktoré zabezpečia jej pevnosť a zabraňujú presúvaniu vykurovacích rúrok. Hrúbka izolačnej vrstvy závisí od toho, či sú priestory pod vykurovanou miestnosťou ohrievané. Hrúbka vrstvy na strope medzi podlažiami predstavuje cca 5 cm.
Podlahy nad terénom a miestnosti nad pivnicami musia mať hrubšiu izolačnú vrstvu, čiže 8 - 9 cm.

Tepelnú izoláciu zakryte izoláciou proti vlhkosti MAXL Laminate 9001, ktorá tepelnú izoláciu chráni proti technologickej vlhkosti od cementovej malty počas kladenia vrchných podlažných vrstiev.

Rúrky sú zalievané vrstvou bezškárovej liatej podlahy, ktorá predstavuje zmes piesku, štrku, vody a cementu. Vrstva bezškárovej liatej podlahy musí byť hrubá cca 5 - 6 cm.

Medzi doskou a konštrukciou budovy musí byť ponechaná škára (dilatácia) so šírkou najmenej 0,5 cm. Vďaka nej bude môcť dlážka pracovať pod vplyvom teploty bez rizika poškodenia (popraskania) podlahy. Dilatačná páska sa aplikuje pozdĺž všetkých stien, pilierov a dverových otvorov.

« návrat do: Príručka