Home » Miracle…ปาฏิหาริย์นี้แด่เธอ by อัญชรีย์
Miracle…ปาฏิหาริย์นี้แด่เธอ อัญชรีย์

Miracle…ปาฏิหาริย์นี้แด่เธอ

อัญชรีย์

Published
ISBN :
Paperback
272 pages
Enter the sum

 About the Book 

เชือวาคงตองมีซักครังหรือหลายครังในชีวิต ทีคุณเคยหลงใหลใฝฝันถึงดารานักรองชือดังซักคน แตถึงยังไงกคงไมเทากับที ‘ปู’ นางเอกสาวจอมโกะของเรามีใหกับ ‘เควิน ริชชี’ แนๆ พบกับเรืองราวปาฏิหาริยทีกอใหเกิดความรักชุลมุนวุนวายระหวางคูทีหางกันสุดขัวจนไมนMoreเชื่อว่าคงต้องมีซักครั้งหรือหลายครั้งในชีวิต ที่คุณเคยหลงใหลใฝ่ฝันถึงดารานักร้องชื่อดังซักคน แต่ถึงยังไงก็คงไม่เท่ากับที่ ‘ปู’ นางเอกสาวจอมโก๊ะของเรามีให้กับ ‘เควิน ริชชี่’ แน่ๆ พบกับเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่ก่อให้เกิดความรักชุลมุนวุ่นวายระหว่างคู่ที่ห่างกันสุดขั้วจนไม่น่าจะมาเจอกันได้…แต่เมื่อปาฏิหาริย์ส่งให้เขาทั้งสองมาพบกัน… ความสนุกสนานครั้งใหญ่จึงถักทอออกมาเป็นเรื่องราวในมือคุณ